Świadczenia wychowawcze

Nowy okres zasiłkowy - świadczenia dla rodzin

26.07.2017 r.

Od 1 sierpnia 2017r. będzie można składać wnioski na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 +) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018.

Rodzina 500+

29.03.2016 r.

Logo Program Rodzina 500+

500 zł netto miesięcznie – 6.000 zł netto rocznie

 • otrzymają rodzice na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
 • kwota zwolniona z podatku dochodowego, nie podlegająca egzekucji, nie liczona do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów

Narzędzie weryfikacyjne – rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadzany w sytuacjach szczególnych,
w celu ustalenia sytuacji w danej rodzinie - sprawowanie opieki nad dzieckiem
lub w sytuacji wątpliwości co do marnotrawienia świadczenia
lub wydatkowania go niezgodnie z przeznaczeniem
(przeprowadzany na etapie ubiegania się o świadczenie
lub w trakcie pobierania tego świadczenia)

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Siedziba przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze:
Biuro Obsługi Interesantów
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie
przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 31

wydawanie wniosków: od 21 marca b.r. od godz. 7:00 do 18:00

Od 1 kwietnia b.r. Biuro Obsługi Interesantów w sprawie świadczenia wychowawczego
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00
dodatkowo w soboty w godz. od 8:00 do 15:00

Kontakt pod nr telefonu 61 28 10 447
obsługa klientów o sposobie załatwienia sprawy
dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego i miejscu składania wniosków

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. do 1 lipca 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r.

W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Możliwości złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego 31
 • przy wykorzystaniu Internetu (on-line):
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
   za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
  • za pomocą portalu  Emp@tia – http://empatia.mrpips.gov.pl
  • poprzez ePUAP – http://epuap.gov.pl
  • poprzez PUE ZUS - https://pue.zus.pl

Instrukcje składania E- wniosku dostępne na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

 •  wysłać w wersji papierowej za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego

WYMAGANE DOKUMENTY

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł
NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO

 • nie obowiązuje kryterium dochodowe,
 • dochód przekracza 800 zł na osobę w rodzinie
  (lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie);
 • nie trzeba  przedstawiać dokumentów poświadczających dochody;

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 zł
NA JEDYNE LUB PIERWSZE DZIECKO

 • obowiązuje kryterium dochodowe,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 800 zł
  (lub 1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka w rodzinie);

DLA OSÓB NIE POBIERAJĄCYCH ZASIŁKU RODZINNEO
LUB ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • należy udokumentować dochód (w zależności od sytuacji rodzinnej):
  • nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: Oświadczenie  członka  rodziny  o  dochodach  osiągniętych  w  2014  r.,  innych  niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia określone w przepisach o  systemie  oświaty,  stypendia  doktoranckie,  dochody  uzyskane  z  gospodarstwa rolnego itp.;
  • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:
   Oświadczenia członka rodziny  rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 r.;
  • z tytułu alimentów egzekwowanych przez komornika:
   Zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne
   o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w 2014 r.;
  • alimenty świadczone na rzecz osób z poza rodziny:
   Przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób z poza rodziny;
  • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
   Nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014;
  • Dochód utracony:
   Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym 2014 (PIT 11 lub PIT 40) oraz  świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło;
  • Dochód uzyskany w roku 2014:
   Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014 - PIT 11 lub PIT 40 oraz umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło;
  • Dochód uzyskany po roku 2014:
   Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, tj. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca od osiągnięcia dochodu (dochodu fizycznie wypłaconego);
 • nie trzeba dokumentować dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych „PIT”, składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, Ośrodek pozyska przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych;
 • UWAGA – w sytuacjach szczególnych, po złożeniu wniosku, Ośrodek może wezwać do dostarczenia dodatkowej dokumentacji;

DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH JUŻ ZASIŁEK RODZINNY
LUB ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 • nie trzeba  przedstawiać dokumentów poświadczających dochody
  (Ośrodek posiada dokumenty w związku z pobieranym przez rodzinę świadczeniem rodzinnym lub z funduszu alimentacyjnego);
 • należy dołączyć OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU SYTUACJI RODZINNEJ I DOCHODOWEJ BEZ ZMIAN W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2015/2016;
 • UWAGA – w sytuacjach szczególnych, po złożeniu wniosku, Ośrodek może wezwać do dostarczenia dodatkowej dokumentacji;

 

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE należy dołączyć:

 • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 • w zależności od sytuacji rodziny:
  • Rozwód lub separacja:
   Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • Ustalenie opiekuna prawnego dziecka:
   Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • Przysposobienie dziecka:
   Odpis prawomocnego postanowienia  sądu orzekającego przysposobienie  lub  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu  sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • Zgon członka rodziny:
   Odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
  • Inne dokumenty:
   potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia;

 

1 kwietnia 2016 roku – 30 września 2017 roku
okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wymagane dokumenty
Oświadczenie
Wniosek 500+
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW:
Załącznik nr 2
Oświadczenie o pozostawaniu sytuacji rodzinnej i dochodowej bez zmian w okresie zasiłkowym
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym