Susza 2008

2.10.2008 r.Drukuj tekst

Do 10 października 2008 roku rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogą składać wnioski o pomoc społeczną.
W dniu 30 września 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. 173, poz.1070).
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. mogą ubiegać się o pomoc społeczną, jeżeli:
  • co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie;
  • szkody spowodowane przez suszę lub huragan zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514, z późn. zm.);
  • szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pomoc z tytułu suszy udzielana będzie jednorazowo w formie zasiłku celowego w wysokości:
  1. 500,00 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  2. 1.000,00 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych;
Natomiast dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez huragan przewiduje się zasiłki w wysokości do 15 tys. zł w zależności od wysokości poniesionych szkód.
Zgodnie z rozporządzaniem poszkodowani w wyniku suszy rolnicy muszą złożyć wnioski o udzielenie pomocy do ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rolnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2008 r. Uwaga! Wnioski złożone po terminie pozostawione będą, zgodnie z rozporządzeniem, bez rozpoznania.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przyjmuje wnioski w godzinach urzędowaniaw siedzibie przy ulicy Mickiewicza 40.
  1. WNIOSEKo zasiłek celowy w związku z suszą w 2008 r.
  2. ROZPORZĄDZENIE w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.
  3. UCHWAŁA w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym