Dyżury streetworkerskie w Hostelu dla bezdomnych w Nochowie

24.03.2017 r.Drukuj tekst

Streetworker działa w środowisku osób bezdomnych. Jego celem jest wsparcie osoby bezdomnej w celu przywrócenia możliwość pełnienia ról społecznych, poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz pracę z nimi, wykorzystującą ich zasoby i potencjał środowiska.

Streetworkerzy poza patrolowaniem ulic naszego miasta, w każdą pierwszą środę miesiąca w uzgodnieniu z Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, pełnią dyżur w Hostelu dla bezdomnych w Nochowie. Udzielane zostają informacje osobom bezdomnym
o możliwości udziału w projekcie unijnym, o ofercie wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śremie, Punktu Konsultacyjnego działającego przy Ośrodku oraz otrzymania wsparcia
z instytucji działających na rzecz osób bezdomnych. Niektóre osoby bezdomne przebywające
w placówce są uczestnikami projektu. Aktywnie realizują program Klubu Integracji Społecznej, gdzie zdobywają kompetencje społeczne, a także podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach.

Usługa streetworkera finansowana jest w ramach projektu Aktywni w Śremie – integracja  i aktywizacja, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Galeria zdjęć:

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym