Program Aktywizacja i Integracja w ramach projektu "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja"

3.12.2016 r.Drukuj tekst

Jednym z elementów projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest realizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie, Programu Integracja i Aktywizacja.

PAI daje szansę aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu przebywania w ewidencji osób bezrobotnych, często połączonego z brakiem lub niewystarczającymi kwalifikacjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

Uczestnicy projektu, którzy jednocześnie są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadają III profil pomocy otrzymali skierowania do realizacji Program Aktywizacja i Integracja. Osoby zostają objęte pakietem działań łączących elementy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Galeria zdjęć:

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane będą w ramach prac społecznie użytecznych, natomiast działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, będą realizowane w ramach Klubu Integracji Społecznej. 1 grudnia 2016 roku w sali Śremskiego TBS przy ul. Okulickiego 3 odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyły osoby realizujące PAI, a także podmioty, które wyraziły chęć współpracy w realizacji Programu.

Instytucje, w których będą realizowane prace społecznie użyteczne:

  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
  • Śremski Ośrodek Kultury
  • Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie
  • Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Pierwsza edycja Programu Aktywizacja i Integracja będzie realizowana w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Kolejne edycje będą realizowane w 2017 roku.

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym