Opis projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja".

Cele realizacji projektu:

 • Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego.
 • Zwiększenie aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Nabycie nowych umiejętności społecznych i wiedzy w zakresie aktywnego stylu życia.

Planowane efekty:

 • Objęcie wsparciem 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Objęcie wsparciem 30 osób niepełnosprawnych.
 • Zawarcie dwóch porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji.
 • Realizacja Indywidualnego Planu Działania przez 72 osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • Objęcie IPD 120 uczestników.
 • Objęcie kontraktem socjalnym 120 uczestników.
 • Objęcie wsparciem 24 osoby/ rodziny spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Objęcie wsparciem 30 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Po zakończeniu udziału w projekcie 20 osób niemających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy zarejestruje się w PUP.
 • Objęcie wsparciem 20 osób korzystających z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Wartość projektu: 1 633 881,41 zł
Kwota dofinansowania: 1 527 993,41 zł

Informacje

Zapraszamy w godzinach
pon – pt   7.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów
pon – pt   7.00 - 16.00
Program 500+
Całodobowy Telefon Interwencyjny
Całodobowoy Telefon Zaufania
Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym